عبدالسلام محمد رضایی

استاد تعمیرات سخت افزار موبایل
عبدالسلام محمد رضایی

تخصص ها: تربیت مدرس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

مدرسان

عبدالسلام محمد رضایی
استاد تعمیرات سخت افزار موبایل
حسین زیدی
استاد حرفه ای تعمیرات موبایل
حمید رضا محمدی
کارشناس ارشد الکترونیک- عضو هیئت علمی انجمن الکترو