حسین زیدی

استاد حرفه ای تعمیرات موبایل
حسین زیدی

تخصص ها:

مدرسان

عبدالسلام محمد رضایی
استاد تعمیرات سخت افزار موبایل
حسین زیدی
استاد حرفه ای تعمیرات موبایل
حمید رضا محمدی
کارشناس ارشد الکترونیک- عضو هیئت علمی انجمن الکترو